وبینار انلاین کمک های اولیه


كمكهاي اوليه براي حفظ سلامتي و حيات مصدوم یا قرباني قبل از رسيدن پرسنل اورژانس یا پيش از رساندن بيمار به پزشک و مراكز درماني انجام میشوند .هدف از انجام اولين کمکها عبارتند از:
📍الف- حفظ حيات و جان بيمار يا مصدوم قبل از رساندن وي به مراكز درماني
📍ب-جلوگيري از پيشرفت و گسترش ضايعات
📍ج- كمك به بهبود حال بيمار تا زمان رسيدن به مركز درماني مجهز
📍د- حفظ ايمني و سلامتي فرد يا افراد دخيل در ارائه كمكهاي اوليه
📍ه- آسيب نرساندن بيشتر به مصدوم با اجتناب از اقدامات نادرست در زمان نامناسب
📍و- كم كردن درد و رنج و اضطراب مصدوم يا قرباني تا زمان رسيدن به امكانات درماني كامل
در انجام كمكهاي اوليه بايد اقداماتي را انجام دهيد كه به احتمال زياد براي مصدوم سودمندند و نبايد به صرف اينكه كاري را براي بيمار انجام داده باشيد دست به انجام اقدامات نا مطمئن ببريد.
در ارائه كمكهاي اوليه مناسب، به دانش، تجربه، مهار تهاي خود، و دستورالعملهاي ارائه شده در هر موقعيت خاص براي انجام كمكهاي اوليه توجه كنيد.
به عنوان مثال در بک مصدوم داراي آسيب در ستون فقرات، هدف از انجام كمكهاي اوليه رعايت اصول بي حركتي ستون مهره و انتقال مناسب بيمار به مراكز مجهز درماني است . قاعدتاً جهت انجام اين اقدامات، احتياج به دانش و مهارت و تجربه و همچنین وسايل ابتداييِ مطمئن است تا از آسيبهاي بيشتر جلوگيري شود .مثلاً در این مورد كه اقدام نا مناسب میتواند موجب ناتوانی یا معلولیت دائم و حتی تهدید جان بیمار شود.


منبع : http://emdadaval.ir/ 
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما