مراحل روند پذیرش مربیان و نمایندگان  در کمیته هوگام کشور

مراحل روند پذیرش مربیان...

                                                  مراحل روند پذیرش مربیان و نمایندگان  در کمیته هوگام کشور ۱-درخواست کتبی از سوی متقاضی  ۲-مطرح شدن
05 مرداد 1399 adham
قوانین و مقررات رشته ورزشی هوگام (استراگوس) :

قوانین و مقررات رشته...

قوانین و مقررات رشته ورزشی  هوگام (استراگوس) :  توضیح مختصر استایل های  هنر ورزشی  هوگام (استراگوس)    : 1- تیزگام 2- آذرخش 3-یوز 1-  تیزگام  شامل

حامیان ما