معرفی اعضاء هیات رئیسه سال 1402
معرفی اعضاء هیات رئیسه سال 1402
محمد طهماسبی
محمد طهماسبی
کارشناس خبره ورزش 
کارشناس حوزه رشته های ورزشی عبور از موانع
دکتر محمد حامی
دکتر محمد حامی
دکترا علوم ورزشی 
عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد ساری
دکتر وحید شجاعی
دکتر وحید شجاعی
دکترا علوم ورزشی 
عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد ساری 
روهام ابوطالبی
روهام ابوطالبی
کارشناس خبره ورزشی / معتمد فدراسیون همگانی
رئیس هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

حامیان ما